Privacybeleid

Privacyverklaring Camping & Chaletpark De Hanenburg

Uw privacy is voor Camping & Chaletpark De Hanenburg van groot belang. Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij Camping & Chaletpark De Hanenburg en dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Camping & Chaletpark De Hanenburg zelf.

Camping & Chaletpark De Hanenburg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Camping & Chaletpark De Hanenburg van u nodig heeft of noodzakelijk zijn voor de dienstverlening, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Camping & Chaletpark De Hanenburg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Camping & Chaletpark De Hanenburg zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement.

Camping & Chaletpark De Hanenburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Camping & Chaletpark De Hanenburg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Camping & Chaletpark De Hanenburg gebruikt geen cookies.

Camping & Chaletpark De Hanenburg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zij heeft passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Camping & Chaletpark De Hanenburg bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@campingdehanenburg.nl.

Privacyverklaring cameratoezicht

Om de eigendommen en veiligheid van onze bewoners en medewerkers te beschermen, maakt Camping & Chaletpark De Hanenburg in sommige algemeen toegankelijke ruimtes gebruik van zichtbaar cameratoezicht. U wordt met behulp een symbool in de buurt van de camera gewezen op de aanwezigheid van toezicht camera’s.  

Door het maken van video opnames in het kader van toezicht, verwerkt Camping & Chaletpark De Hanenburg persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen wat wij met de opnames doen, hoe lang wij deze bewaren, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Gebruik en uitwisseling van gegevens

In geval incidenten of een vermoeden van strafbare feiten waarvan Camping & Chaletpark De Hanenburg, een van haar bewoners of bezoekers aangifte wil doen bij de politie, kunnen de videobeelden worden gebruikt ter identificatie van betrokkenen. De beelden kunnen daartoe ter beschikking worden gesteld aan politie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Camping & Chaletpark De Hanenburg past geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Ook worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

De camerabeelden worden binnen Nederland opgeslagen. De beveiliging van de videobeelden gebeurt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De toegang tot de beelden is strikt gereguleerd. De videobeelden worden maximaal gedurende vier weken bewaard, of in het geval van een incident, zolang tot het incident is afgehandeld.

Uw privacy rechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Camping & Chaletpark De Hanenburg van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd
  • Vergetelheid: uw persoonsgegevens laten vernietigen.
  • Beperking: Het stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Bezwaar: het stopzetten van een verwerking in het algemeen belang.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Camping & Chaletpark De Hanenburg of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.