Reglement

Fokko Kortlanglaan 101 / 3853 KE Ermelo
info@campingdehanenburg.nl / www.campingdehanenburg.nl

Algemeen reglement Camping De Hanenburg -versie januari 2017
1. Dit reglement is van toepassing op alle huurovereenkomsten met betrekking tot jaarstandplaatsen, seizoenstandplaatsen, alsmede enkele overnachtingen en geldt tevens ten aanzien van alle recreanten en overige bezoekers van Camping De Hanenburg. De verhuur van een standplaats ziet enkel op recreatief gebruik en valt onder de regeling van art. 7:201 BW. Het betreft hier derhalve uitdrukkelijk geen woonruimte in de zin van Boek 7 BW en er is dan ook geen sprake van wettelijke huurbescherming. Permanente bewoning is niet toegestaan.
2. De huurovereenkomst met betrekking tot een jaarstandplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar, tegen een jaarlijks daartoe door de camping vast te stellen tarief, zo nodig verhoogd met de kosten met betrekking tot de levering en afname van energie, water, belastingen, overige voorzieningen, etc. Na ommekomst van de looptijd wordt de huurovereenkomst voorgezet voor eenzelfde periode behoudens opzegging door een van de partijen.
3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de standplaats voor rekening en risico van de huurder ontruimd te worden tenzij er andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken werden gemaakt.
4. De verhuur van standplaatsen is bestemd voor stacaravans en in overleg met en na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de directie, ook voor huisjes of andere kampeermiddelen (verder tezamen en ieder voor zich te noemen “recreatieverblijven”). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Directie is het niet toegestaan aan de op het op de standplaats geplaatste recreatieverblijf wijzigingen aan te brengen zodat deze niet meer verplaatsbaar is. Als het recreatieverblijf door ouderdom of anderszins niet meer verplaatsbaar is, wordt het voor dit reglement niettemin als verplaatsbaar beschouwd. Terzake het aanbrengen van voorzieningen en het verrichten van aanpassingen in en rond het recreatieverblijf, zoals bijvoorbeeld (maar niet alleen) het aanbrengen van elektra – en gasleidingen, open haarden, afvoersystemen en overige werken, dient altijd voorafgaande schriftelijke goedkeuring aan de Directie gevraagd en verkregen te zijn. De Directie kan haar goedkeuring in ieder geval weigeren wanneer –naar het oordeel van de Directie- de beoogde aanpassing of voorziening niet passend, niet gebruikelijk en/of risico’s en ontsiering teweeg zou kunnen brengen. Bij schade aan leidingen (gas,water,elektra), of welke andere schade dan ook, ontstaan door of wegens door de huurder aangebrachte wijzigingen of voorzieningen is de huurder gehouden deze schade op eerste verzoek aan De Hanenburg te vergoeden.
5. Na het plaatsen van een recreatieverblijf op een lege kavel, dient men het recreatieverblijf alsmede de gehele standplaats binnen vier maanden keurig te hebben afgewerkt en aangelegd.
6. Bezoekers dienen zich ten allen tijde te melden bij de Directie en toestemming te vragen tot betreding c.q verblijf en overnachting op de camping. Per persoon is een jaarlijks door de Directie vast te stellen vergoeding verschuldigd en het bezoek dient de auto te parkeren op de 1e parkeerplaats vóór de slagboom. De Directie behoudt zich het recht voor bezoekers en auto’s te weigeren, gelijk ook geldt voor meegebrachte dieren. Bij betreding van bezoekers van De Hanenburg zonder voorafgaande toestemming is de directie gerechtigd tot verwijdering van deze bezoeker over te gaan en hem/haar de toegang tot De Hanenburg in de toekomst te ontzeggen.
7. Na 23.00 uur dient het rustig te zijn op de camping in verband met de nachtrust. Zulks ter beoordeling van de Directie. Bij verstoring van de rust of orde kan de Directie direct tot verwijdering van de overtreder overgaan en na waarschuwing, ten tweede male, met onmiddellijke ingang de huur van de standplaats en/of het verblijf beëindigen. Bij beëindiging van de huur van de standplaats wegens voorgenoemde reden, is -wanneer vrijwillige ontruiming van de standplaats uitblijft- De Hanenburg gerechtigd de standplaats te ontruimen en de kosten daarvan op de huurder te verhalen.
8. Het oprichten van bouwwerken, waaronder schuttingen, hokjes en zitkuilen, wordt niet toegestaan bij caravans of huisjes anders dan in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke voorafgaande toestemming van de directie.
9. Het is niet toegestaan op zon- en feestdagen gebruik te maken van apparaten welke (geluids-) overlast kunnen veroorzaken. Te denken hierbij valt onder andere aan het gebruik van een: hogedrukreiniger, motorzaag, elektrische heggenschaar e.d.
10. De maximaal toegestane snelheid op de Hanenburg is 15 kilometer per uur. De groenstroken zijn enkel om daarover te voet te gaan. Daar waar niet als zodanig een weg of doorgang door de directie voor gemotoriseerd verkeer is opengesteld, is
het rijden met motorvoertuigen niet toegestaan.
Bij overtreding van deze bepaling staat het de directie vrij om in redelijkheid
daartoe de nodige maatregelen ter beëindiging van de overtreding te nemen,
waaronder de verwijdering van de betreffende recreant.
11. Het verbruik van energie c.q. elektra dient iedere 2 maanden te worden afgerekend. Zo de directie daartoe beslist, dient ook medegewerkt te worden aan tussentijdse afrekening. De huurder dient zich daartoe eigener beweging te melden op de receptie en zo nodig ten genoegen van de directie aan te tonen, dat tijdig is c.q wordt betaald. De directie kan contante betaling eisen. Wordt niet tijdig afgerekend dan is de directie gerechtigd het verbruik te schatten en zulks, te verhogen met een boete ad € 50,00 verhoogd met de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke kosten à 15% van het verschuldigde bedrag.
12. Huisvuil/ tuinafval, papier, glas, oud ijzer e.d dienen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden. Grofvuil mag nimmer in de vuilstraat. Bij (herhaalde) overtreding en het veroorzaken van rommel op het terrein, is de directie gerechtigd de nodige maatregelen aan te zeggen, waaronder een verbod, om nog gebruik te maken van campingvoorzieningen.
13. De huurder van de standplaats dient de standplaats, alsmede het recreatieverblijf schoon en in goede staat van onderhoud te houden. Naast de algemene onderhoudsen verzorgingswerkzaamheden dient tevens het gras gemaaid te worden en dienen heggen gesnoeid te worden. Het kappen van bomen anders dan door of in opdracht van de Directie is verboden.
14. Het is ten strengste verboden om met het door de camping ter beschikking gestelde water de tuin te sproeien. Voor groot waterverbruik, met de toepassing als sproeiwater, dient de campinggast zelf te zorgen, waartoe zonodig in overleg met de directie kan worden getreden over de eventuele mogelijkheden.
15. Voor het houden van dieren is toestemming van de directie nodig. In principe is per standplaats 1 dier toegestaan, mits op geen enkele wijze hinder wordt toegebracht aan overige gasten en schade en overlast voor de Hanenburg uitblijft. Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het terrein te worden uitgelaten.
16. Bouwwerken zijn niet toegestaan anders dan na schriftelijke voorafgaande toestemming van de Directie. Bij overtreding is de directie gerechtigd het bouwwerk voor rekening van de overtreder af te breken.
17. Kinderen dienen onder toezicht van hun ouders of verzorgers te staan en deze zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die kinderen, alsmede eventuele toegebrachte schade. In ieder geval dienen kinderen om 21.00 uur zwembad en speeltuin te verlaten en mag niet gevoetbald worden op het terrein. Het gebruik van het zwembad en speeltuin is voor eigen risico. Bij overtreding is de directie gerechtigd tot verwijdering van de betreffende recreant. Eventueel veroorzaakte schade dient onmiddellijk en ter plaatse vergoed te worden.
18. De huurders zijn aansprakelijk voor hun gezinsleden, bezoekers en eventuele onderhuurders. Onderverhuur van de standplaats is overigens niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie.
19. De Hanenburg is nimmer aansprakelijk voor ongeval, diefstal of schaden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Hanenburg. Het gebruik van alle voorzieningen op De Hanenburg , is voor risico van degene, die hiervan gebruik maakt. De Hanenburg is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
20. Bij eventuele tariefsverhogingen van overheidswege is de directie gerechtigd deze extra kosten aan de huurder door te berekenen en is de huurder gehouden deze kosten binnen vier weken na ontvangst van de factuur te voldoen. Permanente bewoners dienen een extra bijdrage in de kosten te betalen, welke bijdrage jaarlijks door de Directie vastgesteld zal worden.
21. Huurbetalingen en andere bedragen , dienen te geschieden aan de ABN/AMRO bank te Ermelo, ten gunste van V.O.F. De Hanenburg, rekeningnummer NL32ABNA047.15.43.853. De verschuldigde huursom met bijkomende kosten dient uiterlijk 1 februari van elk jaar voldaan te zijn, in dier voege, dat voor die datum bericht van bijschrijving de directie bereikt heeft. Zo de huur en/of overige kosten niet tijdig voldaan zijn, wordt het verschuldigde verhoogd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van verzuim, en een boete van € 50,- voor elke maand, of gedeelte daarvan dat te laat wordt betaald, alsmede de buitengerechtelijke incasso kosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom. Indien de huurder na aangemaand te zijn in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde bedragen, is De Hanenburg gerechtigd de huurovereenkomst met betrekking tot de standplaats met onmiddellijke ingang te beëindigen en –wanneer vrijwillige ontruiming uitblijft- vervolgens de standplaats te ontruimen voor rekening en risico van de huurder, zulks zonder dat de huurder aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook. Als men een gedoogstatus heeft en permanent verblijft op de Hanenburg of wanneer men gedurende een bepaalde periode langer dan gebruikelijk gebruik maakt van ons park (maximaal 3 mnd. aaneengesloten), dan dient men een extra bedrag, vast te stellen door de Directie, te voldoen. Men mag zich op dit adres nimmer laten inschrijven bij de gemeente Ermelo. Wonen op een recreatiepark is niet toegestaan in de gemeente Ermelo.
22. Voor seizoen -en jaarplaatsen, zowel tourcaravans als stacaravans, chalets en huisjes geldt een opzegtermijn van drie maanden. Een jaarpacht loopt van 01-01 tot 31-12 van het betreffende jaar. Een seizoenpacht loopt van 01-04 tot 30-09. Indien niet tijdig wordt opgezegd, dient men dus drie maanden pacht te voldoen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de looptijd.
23. De borg voor een slagboompas bedraagt € 45,00. Na beëindiging van het contract dient de pas ingeleverd te worden. Bij het inleveren van de onbeschadigde pas wordt een deel van de borg terugbetaald. Bij verlies of beschadiging van de slagboompas wordt na betaling van € 45,00 een nieuwe pas verstrekt. De slagboompas is strikt persoonlijk en derhalve niet aan derden overdraagbaar. Bij overtreding kan de pas ingetrokken worden en de toegang tot De Hanenburg ontzegd worden.
24. Bij voorgenomen verkoop van het vakantieverblijf – stacaravan of huisje, dient de standplaatshouder zich terstond met de Directie te verstaan en aldaar de voorgenomen verkoop te melden. Uitsluitend de Directie bemiddelt bij verkoop, voor zover door de Directie geen toestemming wordt verleend aan een ander, bijvoorbeeld makelaar, om zulks te doen. In alle gevallen bestaat het recht op de gebruikelijke provisie en dient deze provisie uiterlijk bij verkoop te zijn voldaan. Verkoop van het recreatieverblijf met behoud van standplaats is alleen toegestaan na schriftelijke voorafgaande toestemming van de Directie. De Directie houdt zich ten alle tijden het recht voor, een eventuele kandidaat als opvolgend huurder te weigeren. Zulks met het oog op de belangen van de camping en mederecreanten. Bij overdracht van het vakantieverblijf, zonder dat de Directie daartoe verwittigd is en heeft kunnen bemiddelen, wordt toestemming tot overname van de huur van standplaats zondermeer onthouden.
25. Regels betreffende verkoop van caravans en huisjes: Er dienen overdrachtskosten betaald te worden, als een object verkocht wordt. Stacaravans van plusminus 15 jaar of ouder, zomerhuisjes van plusminus 30 jaar of ouder mogen niet verkocht worden met behoud van standplaats. Men dient de caravan / huisje te verwijderen en de standplaats schoon en ontruimd aan de Hanenburg op te leveren.*

*Er zijn uitzonderingen voor objecten die wij in goede staat achten en die ongeacht de leeftijd wel verkocht mogen worden. Stacaravans en chalets jonger dan 15 jaar ( huisjes jonger dan 30 jaar ) dienen in een goede en nette staat te verkeren, te beoordelen door de directie, zo niet, dan mogen deze niet verkocht worden met behoud van de standplaats. Tevens bemiddelen wij bij de verkoop door; het beschikbaar stellen van een advertentie zuil, de mogelijkheid voor het plaatsen van een advertentie op onze site, het telefonisch verstrekken van inlichtingen over de te koop staande objecten en het laten zien van de objecten aan geïnteresseerden. De directie heeft te allen tijde het recht op eerste koop van het recreatieverblijf. Eventuele kopers dienen eerst aan de directie voorgesteld te worden, die ten alle tijden het recht heeft om deze te weigeren.
De overdrachtskosten worden als volgt berekend:
€ 0,- tot 5.000,- = € 100,-
€ 5.000,- tot 10.000,- = € 200,-
€ 10.000,- tot 15.000,- = € 300,-
€ 15.000,- tot 20.000,- = € 400,-
€ 20.000,- tot 25.000,- = € 500,-
€ 25.000,- tot 30.000,- = € 600,-
€ 30.000,- tot 35.000,- = € 700,-
€ 35.000,- tot 40.000,- = € 800,-
€ 40.000,- tot 45.000,- = € 900,-
€ 45.000,- tot 50.000,- = € 1.000,-
Boven de € 50.000,- wordt 2 % van het verkoop bedrag in rekening gebracht met een maximum van € 1.250,-
26. De Directie kan de huurovereenkomst ondermeer (maar niet alleen) in de navolgende gevallen beëindigen; a) Wanneer de recreant zijn verplichtingen niet nakomt, de regels en of overheidsvoorschriften niet naleeft, dan wel hij overlast veroorzaakt of de goede sfeer bederft, b) Hij de standplaats in strijd met de bestemming of de regels gebruikt, c) De bedrijfsvoering beëindigd wordt of de onderneming verkocht wordt, d) Het recreatieverblijf in een zodanige slechte staat verkeert dat deze het aanzien van De Hanenburg wordt geschaad, e) De verhouding tussen De Directie en de recreant duurzaam is ontwricht, f) De Hanenburg een herstructureringsplan voor het terrein tot uitvoer gaat brengen of anderszins de betreffende standplaats benodigd is voor ander gebruik.
27. Indien de Directie uit hoofde van dit algemeen reglement in actie dient te komen en maatregelen dient te nemen omdat de huurder zijn verplichtingen c.q de regels uit dit reglement niet nakomt en de Directie tot beëindiging van de huurovereenkomst en/of verwijdering van de recreant van De Hanenburg overgaat, is de directie niet tot enige vergoeding/ terugbetaling verplicht. Daarentegen is de overtreder aansprakelijk voor alle door de Hanenburg geleden schade en eventueel nog te lijden schades en dient op eerste verzoek tot vergoeding daarvan te worden overgegaan. De Directie is ook gerechtigd tot onmiddellijke verwijdering en beëindiging van de overeenkomst, indien sprake is van hinder, overlast en ongepast gedrag tegenover de camping, de eigenaar als wel de directie, waaronder verstaan bedreiging, belediging, mishandeling, vernieling en diefstal. Ook het niet opvolgen van aanwijzingen, instructies betreffende het gedrag op de camping, kan voor de directie aanleiding zijn onmiddellijk over te gaan tot verwijdering en beëindiging van de huur. De directie heeft tot taak rust, orde en een goede sfeer op het terrein
te handhaven. Onrust, wangedrag en bederf van de sociaal goede sfeer dient zij tegen te gaan. De directie beijvert zich daartoe en heeft in haar beleid de nodige ruimte nodig en keuzemogelijkheden ter bevordering van die doeleinden, waarbij het algemeen campingbelang prioriteit heeft boven mogelijke individuele belangen.

V.O.F. De Hanenburg
Familie Kortlang

Versie januari 2017
Dit reglement is gedeponeerd ter griffie van de arrondissement rechtbank te
Zutphen op
04-01-2017 onder nummer…2/2017…Jaarlijks kan men een exemplaar van het
reglement afhalen bij de receptie i.v.m eventuele (prijs) aanpassingen.